Dragon
国外主机测评国外主机测评  2019-08-28 21:19 国外主机测评 隐藏边栏  0 
文章评分 0 次,平均分 0.0

input 输入框自动获取焦点可以通过设置 autofocus 属性实现,示例代码如下:

  <input type="text" name="username" <span style="color:#ff0000;">autofocus="autofocus"</span>/>

 

相关推荐:

禁止 input 输入框显示用户历史输入记录

input 标签 type 为 number 时允许输入小数的方法

禁止浏览器自动填充 input 用户名密码

本文为原创文章,版权归所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

扫一扫二维码分享